Skip to content
Katriina Lahtinen 16.4.2020 14:19

Demola Jyväskylä -tiimi laittoi Hippos2020-hankkeen virtuaalimuuviin!

Demola Jyväskylän tiimi, Daria, Hanne, Unna, Farhad ja Ryan, saivat hienosti maaliin projektityönsä Jyväskylän kaupungin Hippos2020-hankkeelle tiistaina 14.4 Yritystehtaalla. Tiimi esitteli laajaan paketin demoineen konseptistaan VRMove - virtuaalipeleihin ja laajemminkin uuden teknologian hyödyntämiseen pohjautuvasta liikuntapalvelukonseptistaan. Finaali-demossa mukana ollut yleisö piti näkemästään ja toivoi sille jatkoa. Myös Hippos2020-hankkeelle tiimin valitsema kehittämissuunta toi hyvää lisävauhtia: VRMoven kohderyhmä, Jyväskylän 15-30 -vuotiaat opiskelijat ja muutkin nuoret, ovat merkittävä tulevan Hippoksen ja sen palvelujen käyttäjäryhmä. He kaipaavat jotain uutta ja innostavaa oman liikkumisensa virittämiseen ja vahvistamiseen. Virtuaalitodellisuutta ja pelillisyyttä soveltamalla voidaan madaltaa kynnystä kokeilla erilaisia liikkumismuotoja ja liikuntalajeja. Niiden avulla voidaan tuoda viihdyttäviä ja peleihin liittyviä elementtejä mukaan liikuntaan yksin tai yhdessä tehden. Virtuaalimaailman keinoin luotua liikkumiskokemusta tiimi kokeili ja testasi jyväskyläläisessä Victory Pointissa, jossa testattiin mm. pelien kykyä innostaa ja laittaa käyttäjät tehokkaastikin liikkumaan, niin että syke nousee korkeimmillekin tasoille.

kenelle-hippos2020-on

hippos2020

Demola Jyväskylän tiimi toimi tiiviisti yhdessä kahdeksan viikon ajan yhteisen haasteensa parissa. Vaikka tehtävä oli laaja ja monimuotoinen ja koronakriisi toi tiimin työhön omat vaikeutensa, selviytyi joukko erinomaisesti. Motivaatio ja halu oppia uutta ja tehdä työtä tiiminä tuotti tulosta. Kaikki tekivät osansa ja hiukan enemmänkin! Tiimin valmentajilla Jenni Suomalaisella ja Elias Mäkisellä Tiimiakatemiasta ja Joonas Pylvisellä Contrivesta oli käsissään mukava tehtävä: tukea, opastaa ja seurata, kun tiimi johti omaa tekemistään. Kaikki oppivat toisiltaan. Tiimin ja valmentajien tunnelmista kertoo hyvin video Demola Jyväskylän ensimmäisestä tiimistä, jonka löydät alempaa tältä sivulta.

Demola Jyväskylä on vauhdissa

Demola Jyväskylä on nyt sitten jaloillaan ja toimimassa. Ensimmäisen vedon jälkeen Demola tulee jatkamaan Yristystehtaan tuottamana yhteiskehittämisen ja tulevaisuustyöskentelyn projektikurssina Jyväskylän korkeakouluopiskelijoille. Jatkoa seuraa jo nyt huhtikuussa, kun Jyväskylästä opiskelijoita osallistuu Demolan täysin online-muodossa toteutettuihin kansainvälisiin One for Humanity -projekteihin. Kaikki Demolan projektit tuottavat opiskelijoille 5 opintopistettä ja rutkasti kokemusta luovista menetelmistä ja prosesseista, tiimityöstä ja tulevaisuustyöskentelystä. Ilmoittautua voi jo nyt Demola Jyväskylän tuleviin projekteihin: https://applications.demola.net

Yritystehtaalla Demolan tuottajana toimii Katriina Lahtinen. Hän toivoo Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ilmoittautuvan sankoin joukoin Demolaan, sillä luvassa on lisää mielenkiintoisia projekteja heti alkusyksystä mm. liikunnan, urheilun, palvelukehittämisen ja uusien teknologioiden alueella. Mikäli haluat heittää idean Demola-projektista, olepa heti yhteydessä Katriinaan!

 

Lisätietoja:

Katriina Lahtinen, Demola Jyväskylä, Yritystehdas, katriina@yritystehdas.fi

Nina Rautiainen, Hippos2020-hanke, nina.rautiainen@jkl.fi

Jenni Suomalainen, Tiimiakatemia, jenni@tempojkl.fi

Elias Mäkinen, Tiimiakatemia, eliasilmari@gmail.com

Joonas Pylvinen, Conthrive, joonas.pylvinen@gmail.com

A video of the first Demola Jyväskylä team tells well about the atmosphere of the team and the coaches.

Demola Jyväskylä team put the Hippos2020 project into a virtual movement!

Demola Jyväskylä's team, Daria, Hanne, Unna, Farhad and Ryan, finished their project work for the City of Jyväskylä's Hippos2020 project on Tuesday, April 14 at Startup Factory. The team presented a package with a demo of its concept VRMove which is based on the virtual games and, more broadly, the utilization of new technology. The audience in the final demo event liked what they saw and hoped that the concept would be further developed. The direction of development that the team had chosen was also very relevant with the Hippos2020-project plans. VRMove's target group, Jyväskylä's 15-30-year-old students and other young people, are a significant user group of the future Hippos and its services. They need something new and inspiring to tune and strengthen their own movement. Applying virtual reality and gamification can lower the threshold for experimenting different forms of movement and sports. They can be used to bring entertaining and game-related elements to the exercise either doing it alone or together. The team tried and tested the movement experience with VR at Victory Point in Jyväskylä, where they observed the ability of games to inspire and put users to move effectively so that the heart rate rises even to the highest HR levels.

Demola Jyväskylä's team worked closely together for eight weeks on their challenge. Although the task was wide and varied and the coronary crisis brought its own difficulties to the work of the team, the team survived excellently. Motivation and a desire to learn new things and work as a team paid off. Everyone did their part and a little more! The team's coaches Jenni Suomalainen and Elias Mäkinen from the Team Academy and Joonas Pylvinen from Contrive had a nice task: to support, guide and follow the team which led its own work. Everyone learned from each other. A video of the first Demola Jyväskylä team tells well about the atmosphere of the team and the coaches.

Demola Jyväskylä is under way

Demola Jyväskylä is now on its feet and working. After the first run, Demola will continue as a project course giving a taste of joint development and future work. It’s produced by Startup Factory and meant for the university students in Jyväskylä. More Demola projects are available in April, when students from Jyväskylä can participate in Demola's international One for Humanity -projects, which have been implemented entirely online. All Demola projects provide students with 5 credits and a wealth of experience in creative methods and processes, teamwork and future work. You can already register for Demola Jyväskylä's future projects now at: https://applications.demola.net

Katriina Lahtinen is the producer of Demola at Startup Factory. She hopes that the students of the University of Jyväskylä and the University of Applied Sciences will enroll in large numbers in Demola, as more interesting projects are promised right from the beginning of autumn, e.g. in the field of sport, sports, service development and new technologies. If you want to throw an idea for a Demola project, that's fine too. Contact Katriina immediately!

 

More information:

Katriina Lahtinen, Demola Jyväskylä, Yritystehdas, katriina@yritystehdas.fi

Nina Rautiainen, Hippos2020-hanke, nina.rautiainen@jkl.fi

Jenni Suomalainen, Tiimiakatemia, jenni@tempojkl.fi

Elias Mäkinen, Tiimiakatemia, eliasilmari@gmail.com

Joonas Pylvinen, Conthrive, joonas.pylvinen@gmail.com

avatar

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus 040 529 5783, katriina@yritystehdas.fi