Skip to content
Katriina Lahtinen 1.7.2021 8:00

Demola Jyväskylän korkeakouluopiskelijat osaksi kansainvälisiä tiimejä

in English below

Opiskelijat muotoilevat Demolassa ratkaisuja paikallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin

Tänä kesänä Demola on toiminut Yritystehtaalla kaksi vuotta. Voidaan sanoa, että Demolan toiminta Jyväskylässä on nyt todella käynnissä. Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat löytäneet tiensä paikallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja ne on saatu onnistuneesti päätökseen koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista huolimatta. Etäyhteydet ovat toimineet hyvin ja projektityötä ovat tukeneet tiivis viestintä ja erilaiset yhteistyötä tukevat sovellukset. Jyväskylässä, Suomen liikuntapääkaupungissa, Demola-tiimien haasteet ovat liittyneet Hippoksen alueen kehittämiseen ja Killerin yhteisen urheiluharjoituskeskuksen suunnitteluun. Demola Globalin tuottamissa hankkeissa haasteet ovat liittyneet maailmanlaajuisiin ja tulevaisuudessa vahvistuviin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin muutoksiin esim. elintarvikkeiden ja energian tuotannossa.

Kahden vuoden aikana Demola Jyväskylän projekteihin on osallistunut noin 30 opiskelijaa aina opintojen alkuvaiheessa olevista opintojaan viimeisteleviin. Paikallisissa projekteissa osallistujia on ollut molemmista Jyväskylän korkeakouluista. Erityisesti Jyväskylän kansainväliset korkeakouluopiskelijat ovat hakeneet ahkerasti Demola-tiimeihin, jolloin ryhmän työkieli on ollut englanti.

Demola Jyväskylässä opiskelijoita on ollut monista tiedekunnista ja tutkimusaloilta - liike-elämä ja yrittäjyys, urheilu ja terveys, tietotekniikka ja logistiikka. Näiltä koulutusalueilta voisi olla enemmänkin hakijoita, mutta myös muiden alojen opiskelijoille Demola tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kokeilla yhteistä kehittämistä ja projektityötä monitieteisissä tiimeissä, joissa on läheinen vuoropuhelu asiakasorganisaation kanssa. Myös koulutus-, yhteiskunta-, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden opiskelijat ovat tervetulleita hakemaan Demola-hankkeisiin!

Uudet ratkaisut vaativat uudenlaista ajattelua ja ideoiden ristipölytystä

Ensi syksynä Demola Jyväskylä keskittyy voimakkaammin tarjoamaan Jyväskylän korkekoulujen opiskelijoille mahdollisuuden liittyä kansainvälisiin Demola-tiimeihin. Paikalliset opiskelijat työskentelevät muiden korkeakoulu opiskelijoiden kanssa kaikista niistä korkeakouluista, jotka ovat osa Demolan verkostoa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä Demola Jyväskylään on tullut jo yli 1000 hakemusta yli kahdestakymmenestä maasta neljältä mantereella. Nämä opiskelijat haluavat verkostoitua suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja luoda yhdessä ratkaisuja parempaan tulevaisuuteen.

Yritystehtaan tarjoamat tulevat Demola-kurssit suuntautuvat kahteen suuntaan. Demola Global tarjoaa jatkossakin valikoiman projekteja globaaleilta yrityksiltä. Yritystehdas kokoaan omilta kasvuyrityksiltään haasteita kansainvälisesti kootuille tiimeille.

Ota yhteyttä Demola Jyväskylään ja ole mukana tulevissa suunnitelmissamme.

Mikäli haluat kuulla lisää Demola Jyväskylästä ja sen toiminnasta osana Yritystehdasta, ota yhteyttä Demola-tuottajaamme Katriinaan tai projektipäällikköharjoittelijaamme Ilariin.

Katriina Lahtinen
katriina@yritystehdas.fi

Ilari Rajala
ilari@yritystehdas.fi

------

Next autumn, the university students at Demola Jyväskylä are part of international teams

 

At Demola, students design solutions to local and international challenges

This summer, Demola has been operating at Startup Factory in Jyväskylä for two years. It can be said that Demola's operations are now really underway in Jyväskylä. Students from both the university and the university of applied sciences in Jyväskylä have been found their ways into local and international projects, and the projects have been successfully completed despite of the difficulties brought by corona crisis. Remote connections have worked well and the project work has been supported by close communication and collaboration applications. In Jyväskylä, in the capital of sports of Finland, the challenges addressed by the teams have been related to the development of the Hippos area, and the design of the joint sports training center in Killeri. In global Demola projects, the challenges have been linked to global and future-strengthening phenomena such as climate change and the challenges it brings, e.g. in food and energy production.

During the two years time, about 30 students have participated in Demola Jyväskylä's projects, and they have got around 150 credits. For some students, Demola has been one of the last missing courses before graduation, for others, it is among the early studies. In the local projects, the participants have been from both universities in Jyväskylä. Especially international students have applied diligently into the Demola teams, in which case the working language of the team has been English.

In Demola Jyväskylä, students have been from a wide range of faculties and fields of study - business and entrepreneurship, sports and health, information technology, and logistics. Demola offers an excellent opportunity to try out co-development and project work in multidisciplinary teams where there is a close dialogue with the client organization. Also, students from educational, social, and natural sciences and humanities are more than welcome to apply to the Demola projects!

New solutions require a new kind of thinking and cross-pollination of ideas

Next autumn, Demola Jyväskylä will focus more strongly on offering students at the University of Jyväskylä and JAMK University of Applied Sciences the opportunity to join international Demola teams. Local students work with other university students at all universities that are part of Demola’s university network around the world. Currently, Demola in Jyväskylä already has more than 1,000 applications from more than twenty countries on four continents. These students want to network with Finnish university students and work together to create solutions for a better future.

The upcoming Demola courses offered by Startup Factory run in two directions. Demola Global offers a selection of projects from global companies. Startup Factory gathers topics from its own startups that want to challenge global student teams.

Contact Demola Jyväskylä and be involved in our future plans.

If you would like to hear more about Demola Jyväskylä and its operations as part of the Startup Factory, please contact our Demola producer Katriina or our project manager trainee Ilari.

Katriina Lahtinen
katriina@yritystehdas.fi

Ilari Rajala
ilari@yritystehdas.fi

avatar

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus 040 529 5783, katriina@yritystehdas.fi